Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT

Nasze doradztwo w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych obejmuje w szczególności następujące obszary:

 • weryfikacja poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym,
 • opracowanie efektywnych podatkowo struktur inwestowania oraz finansowania działalności z uwzględnieniem instrumentów zarządzania płynnością (np. cash pooling),
 • analiza i doradztwo dotyczące efektywnego zarządzania podatkowymi konsekwencjami nieściągalnych należności,
 • doradztwo dotyczące kwalifikowania dla celów podatkowych wydatków o charakterze reklamowym i reprezentacyjnym; także w zakresie optymalizacji takich kosztów,
 • efektywne podatkowo ustrukturyzowanie planów marketingowych oraz programów lojalnościowych,
 • wsparcie w procesie optymalnego z podatkowego punktu widzenia rozliczania i wyjścia z inwestycji,
 • pomoc w prawidłowym rozpoznaniu różnic kursowych dla celów podatkowych,
 • pomoc w najbardziej efektywnym wykorzystaniu ulg podatkowych, w tym także doradztwo w zakresie prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, 
 • weryfikacja poprawności rozliczeń pożyczek wewnątrzgrupowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień cen transferowych oraz ograniczeń dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania,
 • doradztwo w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi, w tym w zakresie opodatkowania u źródła należności licencyjnych, odsetek, dochodów z dywidend, dochodów osiągniętych za pośrednictwem zakładów,
 • wsparcie naszych Klientów w efektywnym rozliczeniu strat podatkowych,
 • wsparcie naszych Klientów w efektywnym podatkowo procesie zarządzania kosztami amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • weryfikacja poprawności kwalifikacji przychodów do poszczególnych źródeł przychodów – zysków kapitałowych i innych,
 • wsparcie naszych Klientów w efektywnym wykorzystaniu przepisów o podatkowej grupie kapitałowej i spółkach osobowych w planowaniu podatkowym,
 • zastosowanie rozwiązań wykorzystujących obligacje, finansowanie w formie pożyczki oraz kapitału udziałowego w ramach inwestycji,
 • opracowanie modeli przepływów gotówkowych umożliwiających określenie wpływu płatności z tytułu zobowiązań podatkowych na realizowaną inwestycję, doradztwo w procesie optymalnej podatkowo dystrybucji zysków.