Regulamin korzystania z Poradnika Inwestora

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności dotyczące warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez Serwis www.jsdoradcy.pl oraz dostępu do treści zawartych na stronie tegoż Serwisu, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344 t.j. z późn. zm.).
 3. Właścicielem Serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.jsdoradcy.pl jest Administrator – JS Doradcy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Sienna 93/32, 00-815 Warszawa NIP: 5242753881, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000432888.
 4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności serwisu internetowego należy wysyłać na adres email: biuro [a] jsdoradcy [d] pl

II. Definicje

 1. Administrator – JS Doradcy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Sienna 93/32, 00-815 Warszawa NIP: 5242753881, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000432888.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 3. Doradca – zarejestrowany Użytkownik o udowodnionych kwalifikacjach zawodowych, który redaguje Poradnik Inwestora oraz przyjmuje pytania od Klientów.
 4. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. E-konsultacja – konsultacja przeprowadzona z Klientem telefonicznie lub mailowo.
 6. Hasło – ciąg znaków umożliwiający uwierzytelnienie Użytkownika podczas procesu logowania w Serwisie.
 7. Klient – Użytkownik, który dokonał pomyślnej rejestracji Konta Klienta.
 8. Konto Klienta – podstrona Serwisu dostępna dla Klienta po dokonaniu jednorazowej rejestracji, za pośrednictwem której Klient może korzystać z określonych Usług dostępnych w ramach Serwisu.
 9. Operator płatności – Przelewy24 – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-237 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 7792369887.
 10. Płatność – wpłata na konto Administratora za pośrednictwem dostępnych w Serwisie sposobów płatności internetowych.
 11. Poradnik Inwestora – opracowane przez Doradców kompendium wiedzy z zakresu podatkowego rozliczenia inwestycji w nieruchomości. Treść Poradnika ma charakter opracowania popularyzującego wiedzę i nie należy go traktować jako indywidualnej porady podatkowej. Należy mieć na uwadze, że każda indywidualna sytuacja w celu ustalenia jej skutków podatkowych wymaga indywidualnej oceny.
 12. Regulamin Serwisu – niniejszy „Regulamin korzystania z Poradnika Inwestora w serwisie internetowym www.jsdoradcy.pl”
 13. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta u Administratora, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracyjnego udostępnionego na stronie Serwisu.
 14. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 15. Serwis – strona internetowa www.jsdoradcy.pl, na której zamieszczono niniejszy Regulamin, umożliwiająca Klientom składanie zamówienia na dostęp do treści stworzonych przez Administratora w postaci Poradnika Inwestora.
 16. Usługa dodatkowa – określona i indywidualnie wyceniona usługa powiązana z tematem przesłanego pytania, która może zostać zaproponowana przez Doradcę.
 17. Usługi – wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, w szczególności usługa dostępu do treści Poradnika Inwestora.
 18. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 19. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (U.2004 NR 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 20. Zgłoszenie/Pytanie – pojedyncze zagadnienie prawne dodawane przez Klienta za pośrednictwem Formularza, które przekazywane jest do odpowiedzi Doradcy.

III. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu oraz Poradnika Inwestora niezbędny jest komputer klasy PC lub MAC z aktualnym oprogramowaniem systemowym. Niezbędny jest dostęp do Internetu oraz aktualnej przeglądarki internetowej.
 2. Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać na adres mailowy Administratora: biuro [a] jsdoradcy [d] pl.

IV. Zasady korzystania z Konta Klienta

 1. Warunkiem uzyskania dostępu Premium w Serwisie jest rejestracja konta.
 2. Bez rejestracji konta, użytkownik może przeglądać tylko bezpłatne treści Poradnika oraz nie ma dostępu do odpłatnych treści i możliwości zadawania pytań Doradcy, dotyczących treści zawartych w Poradniku.
 3. W celu rejestracji konta w Serwisie, należy uzupełnić w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta oraz ustanowić login i hasło. Hasło znane jest wyłącznie Klientowi, który powinien je chronić przed dostępem osób trzecich.
 4. Rejestrując konto w Serwisie użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 5. Konto staje się aktywne w chwili dokonania rejestracji. Klient otrzymuje e-mail potwierdzający założenie konta w serwisie.
 6. Warunkiem korzystania z odpłatnych treści Poradnika jest wykupienie dostępu Premium za pośrednictwem konta Klienta.
 7. Dostęp Premium do Poradnika udzielany jest na okres 1 roku. administrator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu, na jaki przyznawany jest dostęp Premium.
 8. W celu uzyskania dostępu Premium do Poradnika Klient po zalogowaniu na swoje konto wypełnia formularz zakupu.
 9. Wypełniając formularz zakupu Klient dokonuje wyboru, czy chce otrzymać fakturę. W takim wypadku podaje w formularzy zakupu dodatkowe dane potrzebne do wystawienia faktury – tj. imię i nazwisko oraz adres, w przypadku faktur dla firm dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP. Faktura zostaje wysłana na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie rejestracji.
 10. Do złożenia zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia w postaci przyznania dostępu Premium do Poradnika Inwestora i na związaną z tym utratę przysługującego klientowi prawa do odstąpienia umowy w ciągu 14 dni.
 11. Płatność należy zrealizować za pośrednictwem systemu przelewy24.
 12. Dostęp Premium do treści Poradnika aktywowany jest po zaksięgowaniu płatności w Serwisie. Klient otrzymuje powiadomienie na adres e-mail podany w trakcie rejestracji o aktywowaniu dostępu Premium.
 13. Administrator ma prawo dokonywać zmiany wysokości opłaty za udzielenie dostępu Premium do Poradnika co pozostawać będzie bez wpływu na wysokość opłat uiszczonych przez Klientów przed dokonaniem tej zmiany.
 14. Zabronione jest:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści Serwisu lub ich części;
  • rozpowszechnianie treści publikowanych w Serwisie.

V. Usługa dodatkowa

 1. Klient ma prawo do zadawania pytań powiązanych z treścią Poradnika Inwestora z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Doradca dokona oceny, czy możliwa jest odpowiedź na pytanie poprzez dodanie pytania i odpowiedzi do treści Poradnika Inwestora w formie zanonimizowanej. Droga ta możliwa będzie w odniesieniu do pytań syntetycznych i zawierających jeden wątek. Odpowiedź udzielona w tym trybie nie będzie dodatkowo płatna.
 3. Jeśli Doradca uzna, że nie jest możliwa syntetyczna odpowiedź na pytanie w formie porady w treści Poradnika Inwestora, zaproponuje Klientowi e-konsultację. W tym celu Doradca skontaktuje się z Klientem na podany przez niego w Serwisie adres e-mail i przedstawi wycenę e-konsultacji oraz czas potrzebny na jej realizację.
 4. W przypadku akceptacji przez Klienta wyceny e-konsultacji, Klient dokona płatności za e-konsultację na rachunek bankowy Administratora wskazany w wiadomości e-mail.
 5. Doradca w celu prawidłowej realizacji e-konsultacji może zadać Klientowi dodatkowe pytania lub poprosić o dokumenty.
 6. Doradca zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje uzyskane przez klienta. W szczególności doradcy podatkowi związani są tajemnicą zawodową.
 7. Po uiszczeniu płatności za e-konsultację na konto Administratora, Doradca udzieli Klientowi e-konsultacji.
 8. Klient ma prawo do zadawania dodatkowych pytań doprecyzowujących treść porady udzielonej w formie e-konsultacji w zakresie niewykraczającym jednak poza pierwotnie zadane pytanie.
 9. W przypadku chęci poszerzenia zakresu e-konsultacji przez Klienta, Doradca dokona ponownej wyceny takiej Dodatkowej usługi.
 10. Doradca, przy udzielaniu e-konsultacji, zobowiązuje się do zachowania staranności przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, jak również do udzielania porad i kontaktu z Klientem przy stosowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

VI. Płatność za Usługi

 1. W ramach Serwisu oferowane są zarówno Usługi płatne, jak i darmowe. Płatność za usługi świadczone przez Serwis jest dokonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 należącego do spółki PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327, ul. Kanclerska 15, NIP: 7792369887. Opłata uznawana jest przez Administratora za zaakceptowaną z chwilą jej zaksięgowania na koncie Przelewy24.
 2. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiającym skorzystanie Klientowi z systemu płatności Przelewy24, po uprzednim zgłoszeniu takiej sytuacji przez Klienta drogą elektroniczną, zostaną udostępnione Klientowi dane  do wykonania przelewu tradycyjnego na konto Administratora.

VII. Zakres odpowiedzialności

 1. Zakres Usługi realizowanej przez Administratora obejmuje:
  • Udostępnienie treści Poradnika Inwestora,
  • Skierowanie wysłanego przez Klienta zapytania do Doradcy z udokumentowanymi kompetencjami i doświadczeniem w zakresie danej specjalizacji.
 2. Dalszy kontakt pomiędzy Klientem i Doradcą następować będzie poza Serwisem – drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
  • niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Administrator dysponuje,
  • braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Administratora niezależnych,
  • przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania po stronie Klienta,
  • niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Klienta,
  • wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Klienta,
  • utraty danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
  • krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu,,
  • niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany danych osobowych Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tejże zmianie Administratora, w przypadku zmiany adresu e-mail pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymanych.

VIII. Prawo Odstąpienia Od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Jeżeli jednak Klient wyrazi zgodę na rozpoczęcie korzystania z Poradnika w postaci cyfrowej i związaną z tym utratę przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy nie będzie mu przysługiwać po rozpoczęciu korzystania z Poradnika.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi także jeżeli zadane przez niego pytanie zostało już opłacone przez Klienta i przejęte przez Doradcę do odpowiedzi.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. W celu zgłoszenia reklamacji przez Klienta z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail: biura [a] jsdoradcy [d] pl reklamacji, wraz ze wskazaniem:
  • danych Klienta składającego reklamację, w szczególności podanie jego adresu elektronicznego,
  • zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów wraz z uzasadnieniem,
  • proponowanego przez Klienta sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.

W przypadku złożenia reklamacji nie zawierającej wskazanych elementów, Klient będzie poproszony o ich uzupełnienie.

 1. Każda reklamacja z żądaniem zwrotu środków za Usługę, której jakość nie jest dla Klienta satysfakcjonująca, jest rozpatrywana przez Administratora indywidualnie.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez JS Doradcy Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty prawidłowego Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska. Brak rozpatrzenia reklamacji w we wskazanym powyżej oznacza uznanie reklamacji przez Administratora.

X. Naruszenie zasad Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Klienta możliwości korzystania z Serwisu w przypadku:
  • naruszenia przez Klienta Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • udostępnienia przez Użytkownika hasła do Konta osobom trzecim.
 2. W przypadku zaprzestania możliwości korzystania z Serwisu z przyczyn wskazanych w ust. 1 Administrator zachowuje prawo do zachowania uiszczonej opłaty.

XI. Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej, Polityka Prywatności

 1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 2. Administrator posiada wyłączne prawo do treści publikowanych w Serwisie. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Administratora.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Serwisu.
 3. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmiany niniejszego Regulaminu powinni powiadomić o tym Usługodawcę drogą mailową na adres biuro [a] jsdoradcy [d] pl w ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zmianach zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych ze stroną internetową w domenie www.jsdoradcy.pl bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.